UPIS UČENIKA

U školskoj 2022/2023. godini Srednja škola „Dositej” upisuje učenike u I, II, III i IV razred sledećih obrazovnih profila:

 • Opšta gimnazija;
 • Ekonomski tehničar;
 • Pravni tehničar;
 • Turistički tehničar;
 • Gimnazija društveno – jezičkog smera;
 • Filološka gimnazija;

Pre upisa potrebno je popuniti prijavu za upis i obaviti razgovor sa budućim učenikom, kao i sa roditeljem/starateljem. Sa budućim učenikom razgovara naš stručni saradnik—psiholog/pedagog, koji vrši procenu psiholoških sposobnosti i upoznaje se sa interesovanjima i talentima učenika.

Upis učenika u Srednju školu „Dositej”  realizuje se potpisivanjem Ugovora o školovanju. Ugovor potpisuju ovlašćeno lice ustanove/direktor škole i roditelj/staratelj učenika kao zakonski zastupnik učenika.


Za upis učenika u I razred potrebna su sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Lična karta roditelja/staratelja učenika;
 • Svedočanstvo o završenom sedmom razredu osnovne škole;
 • Diplome osvojenih nagrada sa takmičenja (ukoliko ih učenik poseduje).

 

Za upis učenika u II i III razred potrebna su sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Lična karta roditelja/staratelja učenika;
 • Svedočanstvo o završenom prvom razredu;
 • Diplome osvojenih nagrada sa takmičenja (ukoliko ih učenik poseduje).

Dosije učenika:

Nakon upisa u Srednju školu „Dositej”, u sekretarijatu škole se formira dosije učenika, koji sadrži:

 • Ugovor o školovanju;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Svedočanstva o završenom V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 • Uverenje o položenom maturskom ispitu;
 • Diplomu o završenom osnovnom obrazovanju;
 • Lekarsko uverenje;
 • Popunjene prijave za upis.

 

Učenici koji su osnovno obrazovanje stekli u inostranstvu mogu upisati Srednju školu „Dositej” pod istim uslovima kao i učenici koji su državljani Republike Srbije, uz prethodno izvršenu nostrifikaciju dokumentacije ili sa potvrdom da je započet proces nostrifikacije kod nadležnog organa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.


Preporuka za roditelje/staratelje i učenike

Budućim učenicima i njihovim roditeljima/starateljima preporučujemo da posete našu školu i uvere se u kvalitet prostora, tehničku opremljenost, stručnost i posvećenost našeg tima.

REDOVNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

PIŠITE NAM